pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Fyzika atomu

Příklad č. 86 Fyzika atomu Základní škola | zobr: 10741x

Poločas rozpadu radioaktivního nuklidu fosforu je 14 dní. Kolik procent se rozpadne za 42 dní?

Řešení:

Poločas rozpadu je doba, za kterou se přemění polovina z celkového počtu jader radionuklidu.

Jestliže je poločas rozpadu 14 dní, znamená to, že po prvních 14 dnech se polovina jader přemění na jiný nuklid a polovina jader se nezmění.
Nepřeměněná tedy zůstává jedna polovina z původního počtu.

Za dalších 14 dní (tzn. celkem 28 dní) se polovina z dosud nepřeměněného množství přemění a druhá polovina zůstává nepřeměněna.
Nepřeměněná tedy zůstává jedna čtvrtina z původního počtu.

Za dalších 14 dní (tzn. celkem 42 dní) se polovina z dosud nepřeměněného množství přemění a druhá polovina zůstává nepřeměněna.
Nepřeměněná tedy zůstává jedna osmina z původního počtu, což činí 12,5 %.

Jestliže po 42 dnech zůstává nepřeměněno 12,5 % z původního počtu, znamená to, že se rozpadlo 87,5 %.

Odpověď:

Za 42 dní se rozpadne 87,5 % radioaktivního nuklidu fosforu.