pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 441 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 4929x

a) Jak velkou silou působí homogenní magnetické pole o indukci B = 20 T na vodič, kterým prochází proud 10 A, je-li vodič kolmý k vektoru magnetické indukce a jeho délka je 50 cm?
b) Jak velkou silou bude působit toto pole na stejný vodič, jestliže svírá se směrem magnetické indukce úhel 30°?

Řešení (a):

B = 20 T, I = 10 A, l = 50 cm = 0,5 m, F1 = ? N

Pokud je vodič kolmý k vektoru magnetické indukce, pro velikost působící síly platí

Odpověď (a):

V prvním případě je velikost působící síly 100 N.

Řešení (b):

B = 20 T, I = 10 A, l = 50 cm = 0,5 m, α = 30°, F2 = ? N

Pokud vodič svírá s vektorem magnetické indukce úhel 30°, je aktivní délka vodiče v průmětu do směru kolmého k vektoru magnetické indukce menší, a proto pro velikost působící síly platí

Odpověď (b):

V druhém případě je velikost působící síly 50 N.