pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 464 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 3544x

V homogenním magnetickém poli je umístěn závit o obsahu 2∙10-2 m2 kolmo na směr magnetických indukčních čar. Odpor závitu je 0,4 Ω. Určete velikost náboje, který projde závitem, jestliže se velikost magnetické indukce rovnoměrně zmenší z počáteční hodnoty 2 T na nulovou hodnotu.

Řešení:

S = 2∙10-2 m2, R = 0,4 Ω, ∆B = 2 T, Q = ? C

V důsledku změny magnetické indukce se mění magnetický indukční tok podle rovnice

Současně se podle Faradayova zákona indukuje napětí, pro které platí

Protože proud I je definován jako náboj, který projde vodičem za jednotku času, platí vztah

Odtud pro hledanou velikost náboje s použitím Ohmova zákona dostáváme

což po dosazení činí

Odpověď:

Při rovnoměrném zmenšování velikosti magnetické indukce projde závitem
náboj 1∙10-1 C.