pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 448 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 4469x

Elektron vnikne do homogenního magnetického pole kolmo ke směru indukčních čar rychlostí o velikosti 3 ∙ 106 m∙s-1. Magnetická indukce o velikosti 2 mT, orientovaná kolmo před nákresnu, způsobí zakřivení trajektorie elektronu na kružnicový tvar. Vypočtěte poloměr kružnicové trajektorie elektronu.

Řešení:

ve = 3 ∙ 106 m∙s-1,B = 2 mT = 0,002 T, m = me = 9,1 ∙ 10-31 kg, e = 1,6 ∙ 10-19 C, r = ? m

Elektron se pohybuje po kruhové trajektorii tehdy, platí-li rovnost velikostí odstředivé mechanické síly a dostředivé magnetické síly, tedy

Odtud

Odpověď:

Elektron se pohybuje po kružnici o poloměru přibližně 8,5 mm.