pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 407 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 5050x

Jak velká energie se nahromadí v hlavním kondenzátoru fotografického blesku o kapacitě 200 µF, jestliže je nabitý na napětí 300 V?

Řešení:

E = ? J, C = 200 µF = 2 ∙ 10-4 F, U = 300 V

Energie nabitého kondenzátoru je určena vztahem

Číselně

Odpověď:

V kondenzátoru se nahromadí energie o velikosti 9 J.