pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 412 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 6902x

Tři rezistory o odporech 8 Ω, 6 Ω a 12 Ω jsou zapojeny podle obrázku ke zdroji napětí 24 V. Určete:
a) celkový odpor
b) proudy procházející jednotlivými rezistory

Řešení (a):
R1 = 8 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 12 Ω, R = ? Ω

Nejdříve vypočítáme odpor dvou paralelně zapojených rezistorů R´

Nyní vypočítáme celkový odpor

Odpověď (a):
Celkový odpor zapojených rezistorů je 12 Ω.

Řešení (b):
U = 24 V, I1 = ? A, I2 = ? A, I3 = ? A

Rezistorem R1 prochází proud I1, který je roven celkovému proudu I. Použijeme Ohmův zákon

Vypočítáme napětí na rezistoru R1

Pro napětí mezi uzly A a B platí

Nyní dopočítáme proudy I2 a I3

Odpověď (b):
Prvním rezistorem prochází proud 2 A, druhým A a třetím A.