pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 446 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 3948x

Na vodič s proudem v homogenním magnetickém poli o indukci B působí síla F1 (vodič je kolmý k vektoru magnetické indukce B).
Jaká bude velikost síly F2, jestliže se proud čtyřikrát zvětší a velikost magnetické indukce se o 20 ℅ zmenší?

Řešení:

I2 = 4I1, B2 = 0,8B1, ,F2 = ? N

Na vodič s proudem působí v počátečních podmínkách magnetická síla o velikosti

Po změně velikosti proudu a magnetické indukce bude na vodič působit magnetická síla o velikosti

Odpověď:

Po změně podmínek se velikost magnetické síly 3,2krát zvětší.