pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Optika

Příklad č. 517 Optika Střední škola | zobr: 8199x

Člověk vidí ostře předměty do vzdálenosti 80 cm. Určete optickou mohutnost čoček v brýlích, které mu umožní vidět vzdálené předměty ostře.

Řešení:
a1 = 80 cm = 0,8 m, a2 = ∞ m, φB = ? D

Pro oko bez brýlí platí zobrazovací rovnice ve tvaru

kde je vzdálenost oční čočky od sítnice a φO optická mohutnost oka bez brýlí. Pro oko s brýlemi platí podobná rovnice

Nyní od sebe odečteme levé i pravé strany rovnic.

Protože platí

 

můžeme vypočítat optickou mohutnost brýlí

Odpověď:
Optická mohutnost brýlí je -1,25 D. Jedná se o rozptylku.