pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Optika

Příklad č. 514 Optika Střední škola | zobr: 6366x

Určete optickou mohutnost (tzn. počet dioptrií) dutovypuklé spojky o poloměrech křivosti 80 cm a 55 cm. Index lomu použitého skla je 1,67.

Řešení:

Optickou mohutnost čočky vypočítáme podle vztahu

kde n2 je index lomu skla, n1 je index lomu okolního prostředí (vzduch) a r1, r2 jsou poloměry křivostí optických ploch.

Při zápisu jednotek je třeba dodržet znaménkovou konvenci.

Je potřeba si uvědomit, že dutovypuklá spojka má horní plochu dutou (záporný poloměr křivosti) a dolní plochu vypuklou (kladný poloměr křivosti):


r1 = -80 cm = -0,8 m, r2 = 55 cm = 0,55 m, n1 = 1, n2 = 1,67, φ = ? D

Číselně

Optická mohutnost čočky je 0,38 D.

Poznámka:

Při řešení úlohy jsme automaticky uvažovali hodnoty poloměrů r1 a r2 ve stejném pořadí, jako jsou uvedeny v zadání příkladu, tzn. menší zakřivení u horní plochy (r> r2). V případě, že by zakřivení horní plochy bylo větší než u dolní plochy (r< r2), jednalo by se o dutovypuklou rozptylku.