pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Optika

Příklad č. 516 Optika Střední škola | zobr: 6301x

Obraz předmětu vysokého 10 cm a umístěného 15 cm před rozptylnou čočkou je vysoký 6 cm. Určete polohu obrazu a jeho vlastnosti.

Řešení:

Při zápisu jednotek je třeba dodržet znaménkovou konvenci:
y = 10 cm = 0,1 m, a = 15 cm = 0,15 m, y´ = 6 cm = 0,06 m, a´ = ? m

Ze vztahu pro příčné zvětšení čočkou

vyjádříme neznámou

Číselně

Protože je vypočítaná hodnota záporná, ze znaménkové konvence vyplývá, že vytvořený obraz se nachází v prostoru před čočkou.
Z číselných hodnot a znaménkové konvence vyplývají následující vlastnosti obrazu:
- zmenšený (výška obrazu je menší než výška předmětu)
- přímý (hodnota je kladná)
- zdánlivý (hodnota je záporná)

Odpověď:

Zmenšený, přímý a zdánlivý obraz se vytvoří 9 cm před čočkou.

Poznámka:

Ve výše uvedeném příkladu není nutné převádět vzdálenosti na metry, ale lze dosazovat přímo v centimetrech, protože ve vztahu pro příčné zvětšení nepočítáme s žádnou jinou fyzikální veličinou.