pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Molekulová fyzika a termika

Led o hmotnosti 5 kg a počáteční teplotě - 12°C se přeměnil na vodu teploty 4°C.
a) Vypočítejte teplo potřebné k zahřátí ledu na teplotu tání (tzn. 0°C)
b) Vypočítejte teplo potřebné k přeměně ledu na vodu při stálé teplotě 0°C
c) Vypočítejte teplo potřebné k zahřátí vzniklé vody na výslednou teplotu 4°C.

Řešení (a):

m = 5 kg, t1 = -12°C, t2 = 0°C, c = 2 100 J/kg∙°C, Q = ? J

Teplo potřebné k zahřátí ledu vypočítáme podle vztahu

Číselně

Odpověď (a):

Teplo potřebné k zahřátí ledu na teplotu tání je 126 kJ.

Řešení (b):

m = 5 kg, lt = 334 000 J/kg, Lt = ? J

Teplo potřebné ke změně skupenství vypočítáme podle vztahu

Číselně

Odpověď (b):

Teplo potřebné k přeměně ledu na vodu je 1,67 MJ.

Řešení (c):

m = 5 kg, t1 = 0°C, t2 = 4°C, c = 4 200 J/kg∙°C, Q = ? J

Teplo potřebné k zahřátí vody vypočítáme podle vztahu

Číselně

Odpověď (c):

Teplo potřebné k zahřátí vody na výslednou teplotu je 84 kJ.