pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Molekulová fyzika a termika

Voda o hmotnosti 600 g zvýšila svoji teplotu z 20 °C na 60 °C. Jak se změnila její vnitřní energie?

Řešení:

m = 600 g = 0,6 kg, cv = 4 200 J/kg∙°C, t1 = 20 °C, t2 = 60 °C, ∆t = t2 - t1 = 40 °C, ∆U = ? J

Změna vnitřní energie ∆U vody odpovídá dodanému teplu ∆Q, pro které platí vztah

Po dosazení dostáváme

Odpověď:

Zvýšení vnitřní energie vody činí 100 800 J.