pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Molekulová fyzika a termika

Bazén má délku 10 m, šířku 5 m, hloubku 1,5 m a je po okraj naplněn vodou. Teplota vody v bazénu klesla z večerních 25°C na ranních 10°C. Jaké teplo odevzdala voda okolí během noci?

Řešení:
d = 10 m, š = 5 m, h = 1,5 m, t1 = 25°C, t2 = 10°C, ρ = 1 000 kg/m3, cv = 4 200 J/kg∙°C, ∆Q = ? J

Nejprve vypočteme objem bazénu

Nyní můžeme pomocí hustoty vypočítat hmotnost vody v bazénu

.

Množství odevzdaného tepla je dáno vztahem

kde teplotní rozdíl


 

Po dosazení získáváme pro odevzdané teplo hodnotu

Odpověď:

Voda odevzdala okolí během noci celkem 4 725 MJ tepla.