pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Molekulová fyzika a termika

Železné kladivo o hmotnosti 200 g necháme dopadnout na železnou kovadlinu z výšky 40 cm padesátkrát. Jak se změní vnitřní energie soustavy kladivo a kovadlina?

Řešení:

m = 200 g = 0,2 kg, h = 40 cm = 0,4 m, g = 10 N/kg, ∆U = ? J

Potenciální energie kladiva se při každém dopadu přeměňuje na vnitřní energii soustavy kladivo - kovadlina.
Při jednom zdvihu je potenciální energie kladiva dána vztahem

Po padesáti dopadech bude tedy změna vnitřní energie soustavy kladivo - kovadlina

Odpověď:

Vnitřní energie soustavy se zvýší o 40 J.