pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 2 Mechanika Základní škola | zobr: 6252x

Na stole stojí skleněné akvárium o vnějších rozměrech 100 cm, 50 cm a výšce 60 cm. Tloušťka skla je 1 cm. Akvárium je naplněno až po okraj vodou. Jak velkou gravitační silou působí akvárium na stůl? Hustota skla je 2,5 g/cm3 a hustota vody 1 g/cm3.

Řešení:
a = 100 cm, b = 50 cm, c = 60 cm, d = 1 cm, ρs = 2,5 g/cm3, ρv = 1 g/cm3, g = 10 N/kg, FG = ? N

Musíme vypočítat hmotnost skla a hmotnost vody.

Objem celého akvária označíme V  a objem vody v akváriu Vv .

Hmotnost skla je

Hmotnost vody je

Nyní můžeme vypočítat velikost gravitační síly

Odpověď:

Akvárium působí na stůl gravitační silou silou 3 337 N.

Poznámka:

Při řešení na střední škole je nutno použít termín tíhová síla.