pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 11 Mechanika Základní škola | zobr: 10521x

Psí spřežení je schopno při tažení saní vyvinout maximální sílu 600 N ve vodorovném směru. Jaká je maximální hmotnost saní s nákladem, jestliže součinitel smykového tření mezi sněhem a saněmi je 0,05? (Odpor vzduchu zanedbejte.)

Řešení:

Psi musí při tažení saní překonávat třecí sílu. Vypočítáme, při jaké hmotnosti saní s nákladem bude velikost třecí síly 600 N.

Ft = 600 N, f = 0,05, g = 10 N/kg, m = ? kg

Pro velikost třecí síly platí

Fn je síla, která tlačí saně na sníh, kterou vypočítáme podle vztahu

Dosazením (2) do (1) dostáváme vztah pro výpočet třecí síly

Z výše získaného vztahu vyjádříme neznámou m

Číselně

Odpověď:

Maximální hmotnost saní s nákladem je 1 200 kg.

Poznámka:

Úlohu lze početně řešit i „jednodušeji“:
Ze vztahu (1) vypočítáme velikost síly Fn (vyjde nám 12 000 N) a ze vztahu (2) pak dopočítáme hmotnost m.