pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 10 Mechanika Základní škola | zobr: 5604x

Parašutista padá při bezvětří stálou rychlostí 8 m/s. Určete velikost a směr (tzn. úhel vzhledem k svislému směru) výsledné rychlosti pohybu parašutisty, vane-li boční vítr rychlostí 3 m/s.
(Při výpočtech pomocí kalkulačky zaokrouhlujte s přesností na dvě desetinná místa.)

Řešení:

v1 = 8 m/s, v2 = 3 m/s, v = ? m/s, α = ? °

 

Z obrázku vidíme, že podle Pythagorovy věty platí

odtud

Číselně

Úhel, který svírá výsledná rychlost v parašutisty se svislým směrem (tzn. se směrem rychlosti v1) vypočítáme pomocí funkce tangens.

Platí

Odpověď:

Vane-li boční vítr rychlostí 3 m/s, parašutista se pohybuje rychlostí 8,54 m/s a padá pod úhlem přibližně 21° vzhledem k svislému směru.