pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 161 Mechanika Střední škola | zobr: 6148x

Na jednozvratnou páku délky 120 cm působí na konci síla o velikosti 300 N. Síla svírá s podélnou osou páky úhel 40°. Jak velký je moment síly?

Řešení :

l = 120 cm = 1,2 m, F = 300 N, α = 40°, M = ? N∙m

Na páku působí síla F (viz. obr.)

Moment síly je definován jako součin síly a ramene síly.

Rameno síly je určeno vzdáleností přímky, na které leží působící síla, od osy otáčení.

Pro délku r z obrázku plyne

Dosadíme do vztahu pro moment síly

Odpověď :

Moment síly je 231,4 N∙m.