pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 9 Mechanika Základní škola | zobr: 7466x

Náklaďák ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost.

Řešení:

s= 6 km, v1 = 30 km/h, s= 24 km, v2 = 60 km/h; vp = ? km/h

Průměrnou rychlost vypočítáme podle vztahu

Nejprve tedy musíme vypočítat jednotlivé časy t1 a t2, které ze zadání neznáme.

Ze vztahu pro rychlost

Vyjádříme čas

Pro hledané časy t1 a t2 tedy dostáváme

Průměrnou rychlost tedy číselně vypočítáme

Odpověď:

Průměrná rychlost náklaďáku je 50 km/h.

Poznámka:

Průměrná rychlost vp se obecně nerovná aritmetickému průměru rychlostí v1 a v2!
(V našem příkladu je správně vypočítaná průměrná rychlost 50 km/h, zatímco aritmetický průměr obou rychlostí je 45 km/h.)