pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Sbírka příkladů z mechaniky

Příklad č. 6 Mechanika Základní škola | zobr: 5722x

Cestující ve vlaku chtěl určit jeho rychlost při rovnoměrném pohybu. Během jedné minuty uviděl v okně postupně 19 sloupů osvětlení vzdálených od sebe 50 m. Jaká je rychlost vlaku? (Určete v km/h.)

Řešení:

Dříve, než provedeme zápis fyzikálních veličin, vypočítáme dráhu, kterou vlak během 1 min urazil:
Mezi 19 sloupy je 18 úseků dlouhých 50 m. Celková dráha je tedy 18 · 50 = 900 m.

t = 1 min = 60 s, s = 900 m; v = ? m/s

Rychlost nyní vypočítáme podle vztahu

Číselně

Odpověď:

Rychlost vlaku je 54 km/h.

Poznámka:

Při číselném řešení příkladu bychom mohli dosazovat čas v h a dráhu v km, přičemž bychom obdrželi výsledek přímo v km/h.