pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Mechanické kmitání a vlnění

Napište rovnici okamžité výchylky harmonického kmitání v závislosti na čase, je-li amplituda výchylky 8 cm a doba kmitu 2 s.

Řešení:

ym = 8 cm = 0,08 m, T = 2 s, y = ? m

Závislost okamžité výchylky na čase je dána rovnicí

Nejdříve dopočítáme úhlovou frekvenci

Nyní můžeme napsat celou rovnici

Odpověď:

Rovnice harmonického kmitání má tvar y = 0,08sin(πt).