pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Mechanické kmitání a vlnění

Jednoslabičná ozvěna nastává, jestliže se odražený zvuk vrátí od překážky za 0,1 s. Jak daleko musí být překážka, je-li rychlost zvuku ve vzduchu 340 m/s ?

Řešení:

t = 0,1 s, v =340 m/s, d =? m

Vypočítáme vzdálenost, kterou urazí zvuk za 0,1 s

Zvuk musí urazit dráhu s = 2∙d od zdroje zvuku k překážce a zpět. Pro vzdálenost překážky d platí

Odpověď:

Jednoslabičná ozvěna nastává při vzdálenosti 17 m od překážky.