pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Mechanické kmitání a vlnění

Harmonické kmitání hmotného bodu je popsáno rovnicí y = 0,2sin(0,5πt). Určete, ve kterých časech bude okamžitá výchylka rovna 0,1 m.

Řešení:

y = 0,1 m , t = ? s

Během jedné periody je výchylka 0,1 m celkem čtyřikrát. Dvakrát je kladná v první polovině periody a dvakrát záporná ve druhé polovině periody. Za y dosadíme do rovnice kmitavého pohybu

Nyní určíme, kdy funkce sinus nabývá hodnot

Postupně vypočítáme časy t1t4

Určíme periodu kmitání

Odpověď:

Hmotný bod má výchylku 0,1 m v časech kde k = 0,1,2,3,… .