pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Mechanické kmitání a vlnění

Jaká je doba jednoho kmitu křídly při letu včely a komára, jsou-li jejich frekvence kmitání 230 Hz a 400 Hz?

Řešení:

f1 = 230 Hz , f2 = 400 Hz , T1 = ? s , T2 = ? s

Doba jednoho kmitu se nazývá perioda a značí se T. Mezi frekvencí a periodou kmitavého pohybu platí tyto vztahy

Vypočítáme periodu kmitání včely

Vypočítáme periodu kmitání komára

Odpověď:

Doba kmitu křídly včely je 0,0043 s a doba kmitu křídly komára je 0,0025 s.