pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Mechanické kmitání a vlnění

Jakou délku má ve vzduchu zvuková vlna o frekvenci 440 Hz (komorní a). Rychlost zvuku ve vzduchu při teplotě 20 °C je přibližně 344 m/s.

Řešení:

f = 440 Hz, v = 344 m/s , λ = ? m

Vlnová délka λ je vzdálenost mezi dvěma sousedními vrchy nebo doly. Perioda T je doba, za kterou vlnění urazí vzdálenost λ. Pro vlnovou délku můžeme psát vztah

Mezi frekvencí a periodou platí vztah

Nyní můžeme dopočítat vlnovou délku

Odpověď:

Vlnová délka zvukového vlnění je 78 cm.

Poznámka:

Zvukové vlnění ve vzduchu je ve skutečnosti podélné vlnění. Pro lepší představu vlny se více hodí příčné vlnění (obrázek nahoře).