pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Fyzika atomu

Příklad č. 87 Fyzika atomu Základní škola | zobr: 6158x

Jaký nuklid vznikne z nuklidu thoria po vyzáření čtyř částic α?

Řešení:

Při vyzáření jedné částice α (jádro hélia ) se nukleonové číslo zmenší o 4, protonové číslo se zmenší o 2.
Vyzářením čtyř částic α se tedy nukleonové číslo zmenší o 16 a protonové číslo o 8.
Nový nuklid proto bude mít nukleonové číslo 212 a protonové číslo 82.
Podle periodické tabulky prvků se jedná o olovo.

Odpověď:

Z nuklidu thoria vznikne nuklid olova .