pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 463 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 3808x

Podle grafu časové změny magnetického indukčního toku sestrojte graf časového průběhu indukovaného napětí a zdůvodněte jeho průběh.

Řešení:

Průběh časové změny magnetického indukčního toku rozdělíme na časové intervaly I, II, III, IV.

Velikost indukovaného napětí vypočteme z Faradayova zákona elektromagnetické indukce ve tvaru

V časovém intervalu I je změna indukčního toku
∆ф1 = 0,4 – 0 = 0,4 Wb za dobu ∆t1 = 1 – 0 = 1 s a proto indukované napětí

V časovém intervalu II je změna indukčního toku
∆ф2 = 0,6 – 0,4 = 0,2 Wb za dobu ∆t2 = 3 – 1 = 2 s a proto indukované napětí

přičemž v obou intervalech se indukční tok zvětšuje a indukované napětí má určitou
polaritu související se znaménkem mínus.
V časovém intervalu III je změna indukčního toku
∆ф3 = 0,2 – 0,6 = - 0,4 Wb za dobu ∆t3 = 5 – 3 = 2 s a proto indukované napětí

Indukční tok se zmenšuje, indukované napětí má opačné znaménko
než v intervalech I, II, z čehož plyne, že tato část grafu indukovaného napětí
musí ležet v opačné polorovině, určené časovou osou.
V intervalu IV, tedy během šesté sekundy se indukční tok nemění
a proto pro napětí platí


Odpověď:

Výsledek příkladu je určen obrázkem.