pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 451 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 3937x

Cívkou o indukčnosti 0,8 H prochází proud 10 A.
Jaká je energie magnetického pole této cívky?
Jak se změní tato energie, jestliže se proud v cívce čtyřikrát zmenší?

Řešení:

L = 0,8 H, I = 10 A, Em1 = ? J, Em2 = ? J

Energie magnetického pole cívky je určena rovnicí

Po dosazení dostáváme

Jestliže se proud v cívce čtyřikrát zmenší, bude jeho velikost 2,5 A, a pro energii Em2
pak po dosazení dostáváme hodnotu

což je jedna šestnáctina původní energie.

Odpověď:

Energie Em1 má velikost 40 J, energie Em2 je šestnáctkrát menší.