pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 450 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 3818x

Dva vodiče o délce 2 m jsou zavěšeny svisle ve vodorovné vzdálenosti 10 cm od sebe ve vakuu. Prvním z nich prochází proud 5 A, druhým proud 10 A stejným směrem. Vypočítejte velikost magnetické síly, kterou na sebe vodiče působí, a určete, zda se přitahují nebo odpuzují.

Řešení:

l = 2 m, d = 10 cm = 0,1 m, I1 = 5 A, I2 = 10 A, μ0 =4π∙10-7 N∙A-2, F = ? N

Pro velikost magnetické síly, kterou na sebe působí dva vodiče s proudem, platí

Po dosazení

Současným užitím Ampérova pravidla pravé ruky a Flemingova pravidla levé ruky určíme, že vodiče se vzájemně přitahují.

Odpověď:

Vodiče na sebe působí přitažlivou silou o velikosti 2 ∙ 10-4 N.