pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 462 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 6287x

Cívkou o indukčnosti 0,9 H prochází proud 3 A.
a) Jak velký magnetický tok prochází cívkou?
b) Jaké napětí se indukuje na cívce, jestliže proud procházející cívkou rovnoměrně klesne během doby 0,6 s na nulu ?

Řešení (a):

L = 0,9 H, I = 3 A, ∆t = 0,6 s, ф = ? Wb

Magnetický indukční tok Φ je dán součinem indukčnosti cívky L a proudu I, procházejícího cívkou

Po dosazení

Odpověď (a):

Cívkou prochází indukční tok 2,7 Wb.

Řešení (b):

L = 0,9 H, I = 3 A, ∆t = 0,6 s, ui = ? V

Pro indukované napětí platí vztah

kde změna proudu je v našem případě

Po dosazení

Znaménko mínus souvisí s polaritou indukovaného napětí.

Odpověď (b):

V cívce se indukuje napětí o velikosti 4,5 V.