pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 449 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 3914x

Určete velikost magnetické indukce homogenního magnetického pole, jestliže se v něm pohybuje elektron s kinetickou energií 2 ∙ 103 eV po kružnici o poloměru 0,5 m.

Řešení:

r = 0,5 m, Ek = 2 ∙ 103 eV = 3,2 ∙ 10-16 J, m = me = 9,1 ∙ 10-31 kg, B = ? T

Elektron se pohybuje po kružnicové trajektorii tehdy, platí-li rovnost velikostí odstředivé mechanické síly a dostředivé magnetické síly, tedy

odkud pro hledanou magnetickou indukci dostáváme

Potřebnou rychlost určíme z kinetické energie elektronu

odkud

Dosadíme-li rychlost z rovnice (2) do rovnice (1), pak po úpravě bude magnetická indukce dána vztahem

Po dosazení

Odpověď:

Hodnota magnetické indukce homogenního pole je 3 ∙ 10-4 T.