pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 406 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 6522x

Tři kondenzátory o kapacitách 2 µF, 3 µF a 4 µF jsou zapojeny podle obrázku. Vypočítejte jejich celkovou kapacitu.

 

Řešení:

C1 = 3 µF, C2 = 2 µF, C3 = 4 µF, C = ? µF

Nejdříve vypočítáme kapacitu dvou paralelně zapojených kondenzátorů C'.

 

Nyní vypočítáme celkovou kapacitu C.

Odpověď:

Celková kapacita zapojených kondenzátorů je 2 µF.

Poznámka:

Při výpočtu výsledné kapacity můžeme dosazovat hodnoty kapacit v µF, protože v použitých fyzikálních vztazích nepočítáme s žádnou jinou fyzikální veličinou.