pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 405 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 7045x

K dispozici máme tři kondenzátory o kapacitách C1 = 2 µF, C2 = 3 µF, C3 = 5 µF. Vypočítejte jejich výslednou kapacitu, jestliže:
a) kondenzátory jsou zapojeny paralelně
b) kondenzátory jsou zapojeny sériově.

Řešení (a):

C1 = 2 µF, C2 = 3 µF, C3 = 5 µF, C = ? µF

Při paralelním zapojení tří kondenzátorů platí pro výslednou kapacitu vztah

Číselně

Odpověď (a):

Při paralelním zapojení tří kondenzátorů má výsledná kapacita hodnotu 10 µF.

Poznámka (a):

Při výpočtu výsledné kapacity můžeme dosazovat hodnoty kapacit v µF, protože v použitých fyzikálních vztazích nepočítáme s žádnou jinou fyzikální veličinou.

Řešení (b):

C1 = 2 µF, C2 = 3 µF, C3 = 5 µF, C = ? µF

Při sériovém zapojení tří kondenzátorů platí pro výslednou kapacitu vztah

Číselné řešení

Odpověď (b):

Při sériovém zapojení tří kondenzátorů je výsledná kapacita přibližně 0,97 µF.

Poznámka (b):

Úlohu (b) lze také řešit obecným vyjádřením výsledné kapacity C

Po dosazení číselných hodnot