pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 404 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 5354x

Vypočítejte kapacitu deskového kondenzátoru, jestliže plošný obsah desky je 50 cm2, vzdálenost desek je 3 mm a prostor mezi deskami je vyplněn dielektrikem o εr = 3.

Řešení:

S = 50 cm2 = 5 ∙ 10-3 m2, d = 3 mm = 3 ∙ 10-3 m, εr = 3, ε0 = 8,85 ∙ 10-12 C2∙N-1∙m-2, C = ? F

Kapacita deskového kondenzátoru je určena vztahem

Číselně

Odpověď:

Kapacita kondenzátoru je přibližně 44 pF.