pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 403 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 5594x

Jaký náboj byl přenesen z jednoho izolovaného vodiče na druhý, jestliže byla při přenosu vykonána práce 6 ∙ 10-6 J? Potenciály vodičů vzhledem k zemi jsou - 14 V a + 46 V.

Řešení:

W = 6 ∙ 10-6 J, φ1 = - 14 V, φ2 = 46 V, Q = ? C

Z hodnot elektrických potenciálů vypočítáme elektrické napětí mezi vodiči.
Platí

Pro výpočet práce vykonané při přenosu elektrického náboje platí vztah

Vyjádříme náboj Q

Číselně

Odpověď:

Z jednoho vodiče na druhý byl přenesen náboj 100 nC.