pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 411 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 5867x

Jakou hmotnost má měděný drát dlouhý 1 km, je-li jeho odpor 5,735 Ω?

Řešení:

l = 1 km = 1000 m, R = 5,735 Ω, ρCu = 8930 kg ∙ m -3, ρ = 1,8 ∙ 10 -8 Ω ∙ m, m = ? kg

Hmotnost vypočítáme pomocí hustoty mědi

Drát má tvar válce o výšce l a obsahu podstavy S. Pro jeho objem platí

Dále využijeme vztahu pro velikost odporu kovového vodiče (ρ je měrný elektrický odpor mědi)

 

Postupně dosadíme do vztahu pro hmotnost

Odpověď:

Hmotnost drátu je 28 kg.