pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Elektřina a magnetismus

Příklad č. 447 Elektřina a magnetismus Střední škola | zobr: 4109x

Vodič o délce 10 cm je umístěn v homogenním magnetickém poli kolmo ke směru indukčních čar. Vodičem prochází proud o velikosti 10 A. Magnetické pole působí na vodič silou o velikosti 0,2 N. Určete velikost magnetické indukce homogenního pole.

Řešení:

l = 10 cm = 0,1 m, I = 10 A, Fm = 0,2 N, B = ? T

Ze vztahu

dostáváme pro velikost magnetické indukce

Odpověď:

Velikost magnetické indukce daného pole je 0,2 T.