pro základní a střední školy
Sbírka úloh z fyziky
Sbírka úloh z fyziky
pro základní a střední školy
tíhové zrychlení ... g = 10 ms-2
měrná tepelná kapacita vody ... c = 4 200 J/(kg∙°C)
Faradayova konstanta ... F = 9,65·104 C·mol-1
permitivita vakua ... ε0 = 8,85·10-12C2·N-1·m-2
rychlost světla ve vakuu ... c = 3·108 m·s-1
elementární elektrický náboj ... e = 1,6·10-19 C
Planckova konstanta ... 6,63·10-34 J·s
hmotnost elektronu ... me = 9,1·10-31 kg
Stefanova-Boltzmannova konstanta ... σ = 5,67 ∙ 10-8 W∙m-2∙K-4

Astrofyzika

Příklad č. 92 Astrofyzika Základní škola | zobr: 4825x

Nejbližší hvězdou ke Slunci je Proxima Centauri, vzdálená asi 4,22 ly.
a) Jak dlouho by trvala cesta sondy o rychlosti 20 km/s do místa ve vesmíru, které je stejně vzdálené?
b) Za jak dlouho po dosažení cíle by k nám na Zemi dorazily první údaje naměřené sondou?

Řešení (a):

s = 4,22 ly = 3,99 ∙ 1016 m, v = 20 km/s = 2 ∙ 104 m/s, t = ? s

Ze vztahu pro rychlost

Vyjádříme čas

Číselně

Odpověď (a):

Cesta sondy by trvala přibližně 63 400 let.

Řešení (b):

Protože elektromagnetický signál se šíří rychlostí světla a údaj o vzdálenosti je uveden ve světelných letech, odpověď je patrná přímo ze zadání.

Odpověď (b):

Údaje naměřené sondou by na Zemi dorazily za 4,22 let.